Projekto „Sąmoningos tėvystės akademija – ieškome globėjo!”

Erasmus+
Projekto numeris 2020-1-PL01-KA204-082283

Projekto aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti globėjų, įtėvių ir jais ketinančių tapti asmenų šeimas bei stiprinti ir plėtoti tiek jų, tiek švietėjų ir kitų darbuotojų, dirbančių ir bendradarbiaujančių su minimomis šeimomis kompetencijas. Projekto tikslas įgyvendinamas siekiant:

 • teikti įvairią paramą: akivaizdiniai ir internetiniai mokymai asmenims, dirbančiais su globėjais, įtėviais ir jais ketinančiais tapti, taip pat mokymai globėjų, įtėvių šeimoms. Mokymai vykdomi bendradarbiaujant su užsienio partnerinėmis institucijomis (akivaizdiniai mokymai vyks projektio laikotarpiu Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje);
 • sukurti įrankius padėsiančius tobulinti globos procesus;
 • stiprinti globėjų šeimų įvaizdį ir savitarpio paramą.

Tikslinės grupės

Projekto tikslinės grupės yra:

 1. Ugdytojai – žmonės, kurie teikia profesionalią pagalbą globėjams: globos koordinatoriai, psichologai, gydytojai, šeimos padėjėjai
 2. Globėjai – žmonės, kurie globoja vaikus, susiję arba nesusiję giminystės ryšiu, profesionalios ir patikimos globėjų šeimos bei šeimynos, globojančios našlaičius.

Paramos veiklos

3-jus metrus truksiančio projekto laikotarpiu partneriai planuoja šias pagalbos / paramos veiklas:

 • Organizuoti globos koordinatorių (asmenų, kurie koordinuoja globos veiklas) mokymus
 • Organizuoti globėjų, įtėvių mokymus
 • Parengti pagalbos vadovą asmenims, atsakingiems už globą
 • Parengti medžiagą apie globą
 • Sukurti paramos grupes ir suorganizuoti joms internetinius mokymus, seminarus, skirtus žinių apie globą plėtimui ir gilinimui

Numatomi rezultatai:

Projekte numatoma sukurti intelektinius produktus (IP), tokius kaip:

 • Internetiniai seminarai globėjams (IP2)
 • Pagalbos vadovas, kuriame pateikiamos gairės, rekomendacijos, krizių valdymo metodai (IP3)
 • 27 projekto dalyviai – partnerinių institucijų darbuotojai, dalyvaujantys suaugusiųjų švietime ir dalyvausiantys projekte numatytuose mokymuose
 • 27 globėjai, kurie įgis ir/ar patobulins savo kompetencijas dalyvaudami projekte numatytuose mokymuose
 • 1 interneto svetainė, kurioje veiks forumas
 • 2 nedidelės apimties filmai (vizualinė medžiaga) apie globą (skirti formuoti teigiamą požiūrį į globą)
 • Lankstinukai ir plakatai, kuriuose pateikiama informacija apie globą
 • 3 paramos grupės, po vieną partnerių šalyse
 • 27 pedagogai ir 27 įtėviai ir/ar globėjai tiesiogiai dalyvaus projekte. Tačiau ilgalaikių projekto rezultatų kontekste galutinė auditorija bus daug didesnė. Planuojama pasiekti mažiausiai 300 globėjų šeimų trijose partnerių šalyse.