Grupa partnerska

Fundacja na rzecz edukacji – SMART, ustanowiona została aktem notarialnym w Opolu w dniu 15 stycznia 2019 r. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz na podstawie statutu fundacji.

+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach jest instytucją samorządową świadczącą szeroko pojętą pomoc społeczną. Ośrodek został utworzony na podstawie uchwały Rady Miasta Żory w kwietniu 1990 r. Nadano mu statut i przekazano w zarząd określone mienie. Nie ma on osobowości prawnej, działa jako gminna jednostka organizacyjna, utworzona na podstawie ustawy o pomocy społecznej i posiada status jednostki budżetowej.

+

Instituto de Apoio à Criança to Prywatna Instytucja Solidarności Społecznej, utworzona 14 marca 1983 r. Przez grupę osób z różnych dziedzin zawodowych – lekarzy, nauczycieli, psychologów, prawników, socjologów, techników usług społecznych itp. Swoją działalność opiera na zapisach Konwencji praw dziecka z 1989 roku.

Zobacz prezentację

+

Viešoji įstaiga Mano šeimos akademija jest organizacją non-profit, która zapewnia edukację, szkolenia, konsultacje, opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi, zajmuje się prewencją zdrowia nastolatków, opieką i pomocą społeczną dla młodzieży.

Zobacz prezentację

+