Projekt „Akademia świadomego rodzica – Rodzic na zastępstwo pilnie poszukiwany!”

Program Erasmus+
Nr projektu 2020-1-PL01-KA204-082283

Opis projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych oraz poszerzanie i rozwój kompetencji edukatorów i innych pracowników wspierających uczące się osoby dorosłe poprzez:

 • realizację różnorodnych form wsparcia: szkoleń stacjonarnych, szkoleń online, blended mobility.
 • stworzenie narzędzi wspierających realizację zadań wynikających z pieczy zastępczej (bądź jej alternatywnych odpowiedników w krajach partnerskich)
 • poprawę wizerunku rodzin zastępczych

Grupy docelowe

Grupami docelowymi w projekcie są:

 1. Edukatorzy – osoby zajmujące się zawodowo wspieraniem rodzin zastępczych: koordynatorzy pieczy zastępczej, psycholodzy, terapeuci, asystenci rodziny
 2. Opiekunowie – osoby faktycznie sprawujące pieczę zastępczą; spokrewnione, niespokrewnione, zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Formy wsparcia

W ramach projektu przewidzianego na okres 3 lat grupa partnerska planuje następujące formy wsparcia:

 • Szkolenia dla kadry koordynującej pieczę zastępczą
 • Szkolenia dla osób sprawujących pieczę zastępczą,
 • opracowanie Przewodnika – Help-desku dla osób sprawujących pieczę zastępczą
 • wypracowanie materiałów promujących pieczę zastępczą
 • stworzenie grup wsparcia i wyposażenie ich w pakiet szkoleń online i webinariów poświęconych szeroko pojętej pieczy zastępczej.

Planowane rezultaty:

 • 3 Webinaria dla Opiekunów (IO2)
 • Przewodnik – Help-desk zawierających wytyczne, zalecenia, metody postępowania w sytuacjach kryzysowych (IO3)
 • -27 przeszkolonych uczestników/uczestniczek projektu – kadra zajmująca się edukacja dorosłych – pracownicy MOPS, Instituto de Apoio à Criança oraz VšĮ Mano šeimos akademija27 przeszkolonych rodziców zastępczych
 • 1 strona internetowa wraz z forum
 • 1 film promujący pieczę zastępczą (kreujący pozytywny wizerunek pieczy)
 • ulotki i plakaty promujące pieczę zastępczą
 • – 3 grupy wsparcia, po 1 w każdym kraju partnerskim
 • Bezpośrednio w projekcie weźmie udział 27 edukatorów oraz 27 rodziców zastępczych lub osób sprawujących pieczę zastępczą. Jednak w kontekście długofalowych rezultatów projektu, ostateczna grupa odbiorców będzie znacznie większa. Planowane jest dotarcie z wypracowanymi w ramach projektu rezultatami do grupy min. 300 rodzin zastępczych.